Velkommen til FHL havbruks sider for marint oppdrett i Nord-Norge og Nord-Trøndelag

FHL havbruk, Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) etablerte i 2002 et samarbeidsprosjekt for å gi nye havbruksaktører i de fire nordligste fylkene et sterkt oppfølgingstilbud.

Prosjektet skal blant annet videreføre de marine næringsnettverkene for skjell, kråkeboller, kveite, torsk og steinbit som tidligere har vært finansiert av LU og SND. Nettverkene skal fases inn mot FHL havbruk, og det er et mål at nye aktører skal finne FHL attraktiv som nasjonal organisasjon og at den skal kunne gi et godt og dekkende tilbud til nye aktører. Over tid vil det være en målsetning at næringen selv, gjennom kontingentinntekter, skal bære et godt oppfølgingsansvar ovenfor de nye artene.
 


Kamskjell
Pecten maximus

Blåskjell
Mytilus edulis

O-skjell
Modiolus modiolus

Gjennom prosjektet ønsker vi å synliggjøre sentrale problemstillinger ovenfor organisasjonen og myndighetene, og slik bidra til utviklingen av en bærekraftig marin oppdrettsnæring. 

Viktige oppgaver i dette arbeidet blir også å videreføre og etablere gode møteplasser for kunnskapsformidling og erfaringsutveksling, og å koordinere og bedre kontakten mellom næringsutøvere og forskningsmiljø.

Arbeidet kvalitetssikres gjennom referansegrupper i prosjektet, bestående av næringsaktører. For nærmere informasjon om disse referansegruppene, se det enkelte nettverks web-side (lenke øverst på siden).

 

  
   Foto: Eksportutvalget for fisk

Nyheter:


23.05.03    Møte for skjellaktører i Bodø, 17.-19. juni
FHL havbruk arrangerer et møte for skjelldyrkerlagslederne i Nord-Norge, Stiftelsen Norsk Skjellforum, SND og LU, 17. juni i Bodø. Skjellforumet vil bl.a. presentere seg selv og sitt arbeid de i disse dager utfører på Strategiplan Skjell for Norge. Flaskehalser innen næringen både nasjonalt og regionalt vil bli diskutert. Vi legger også opp til befaring til ulike anlegg i regionen, 18. og 19. juni.

16.05.03    Marinfiskkonferansen 2003
Vi er i gang med planleggingen av årets marinfiskkonferanse. I år arrangeres den i år i Alta, fra 21.-22. oktober.

16.05.03    SkatteFunn
SkatteFUNN er en ordning for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer. Formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Muligheter for deg som oppdretter av nye marine arter? Les mer HER.


09.05.03    Temahefter fra FHL havbruk
FHL havbruk har laget fem ulike temahefter om artene:
Blåskjell, Flekksteinbit, Kveite, Torsk og Østers. Heftene kan du få gratis ved henvendelse til FHL havbruk, Trondheim. (De er også lagt ut elektronisk, pdf-filer.)

 

22.04.03    Kråkeboller i fokus
Sommeren 2003 avsluttes et tre måneders forprosjekt om kråkeboller. Hensikten med forprosjektet har først og fremst vært å dokumentere og systematisere erfaringer og kunnskap nasjonalt og internasjonalt. Les mer om prosjektet HER.
 

   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Web-ansvarlig:
FHL havbruk, Nord-Norge
P.b. 845, 8001 Bodø
Tlf. 75 40 25 22